Olimpiady i konkursy

"RKTiR" Stowarzyszenie Edukacyjno-Techniczne jest organizatorem konkursów i olimpiad dla młodzieży i dorosłych. Dla młodzieży szkół ponadgimnazjalych z powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego organizujemy Olimpiadę Wiedzy o Wynalazczości, Olimpiadę - Turniej Młodych Mistrzów Techniki i Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny. Dorośli mogą uczestniczyć w konkursie "Chełmski Patent" organizowany rokrocznie dla wynalazców z regionu chełmskiego.

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości jest przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych o różnym profilu nauczania.
Celem olimpiady jest zainteresowanie młodzieży problematyką wynalazczą, a szczególnie:
- prawa własności przemysłowej
- umiejętności dokonywania i zgłaszania projektów wynalazczych,
- technik twórczego myślenia,
- poznania ważniejszych wynalazków oraz ich twórców

Regulamin Olimpiady dostępny jest w zakładce Materiały do pobrania

Olimpiada Innowacji Technicznych

Głównym celem Olimpiady - Turnieju Młodych Mistrzów Techniki jest zachęcenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania prac nadobowiązkowych, wykraczających poza programy kształcenia o charakterze badawczym, usprawniającym, bądź konstrukcyjnym oraz do aktywnego udziału w pracach badawczych związanych z ochroną przyrody i zapobieganiu degradacji środowiska natranego, wykonywanych pod kierunkiem opiekuna naukowego - nauczyciela.

Regulamin Olimpiady dostępny jest w zakładce Materiały do pobrania

"Chełmski Patent"

W konkursie mogą brać udział wynalazcy z regionu chełmskiego. Przy ocenie Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:
-zgłoszenie ochrony w Urzędzie Patentowym RP,
-nowatorstwo i prostotę rozwiązania,
-użyteczność i zasięg wykorzystania.