Strona główna

"RKTiR" Stowarzyszenie Edukacyjno-Techniczne w Chełmie działa na terenie regionu chełmskiego już od ponad trzydziestu lat. Początkowo jako Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, a następnie Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji.

W końcu 2006 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

"RKTiR"

udziela pomocy członkom we wszelkich sprawach związa­nych z wynalazczością, postępem technicznym, ochroną własności i edukacją.

oferuje obsługę prawną i ekonomiczną wszystkim zain­teresowanym w sprawach dotyczących ochrony: własności przemysłowej i intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

ułatwia członkom, kadrze technicznej i młodzieży dostęp do informacji naukowo-technicznej.

organizuje konkursy i olimpiady dla młodzieży szkolnej: Olimpiadę - Turniej Młodych Mistrzów Techniki, Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości i Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny, oraz dla dorosłych: Chełmski Patent.

zajmuje się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń.

program do pit - darmowy