Cele działania "RKTiR"

Celem działania "RKTiR" jest:

1.Wspomaganie poczynań swoich członków w zakresie postępu technicznego i wynalazczości.

2.Promowanie wszelkich działań dotyczących: zgłaszania, realizacji i stosowania projektów wynalazczych.

3.Promowanie, prowadzenie, koordynowanie i współpraca w realizacji projektów edukacyjnych, kulturalnych, prozdrowotnych i ekologicznych w środowisku młodzieży szkolnej, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm regionalnych i krajowych.

4.Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz podnoszenia wiedzy i kultury technicznej społeczeństwa naszego regionu.

5.Opieka nad młodzieżą przejawiającą zainteresowania tech­niczne.

6.Prowadzenie przedsięwzięć na rzecz poprawy stanu bez­pieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego.

7.Prowadzenie badań nad praktycznym zastosowaniem nowych niekonwencjonalnych źródeł energii.

8.Tworzenie i realizacja samodzielnych i wspólnych programów zapobiegających patologiom społecznym (alkoholizmowi i narkomanii) oraz przestępczości wśród młodzieży.

9.Prowadzenie innych działań na rzecz ochrony zdrowia i życia mieszkańców, a zwłaszcza młodzieży.

10.Wszechstronna pomoc ofiarom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i kolizjach drogowych.

11.Promocja przedsięwzięć sprzyjających poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

12.Wspieranie rzeczowe i organizacyjne innych jednostek i osób fizycznych podejmujących podobne działania.

13.Tworzenie warunków poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i innych sposobach przemieszczania ludności.

14.Udzielanie ochrony prawnej i reprezentowanie interesów twórców i firm, których dobro zostało naruszone lub zagrożone przestępstwem w ramach przepisów o ochronie własności intelektualnej, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o ochronie własności przemysłowej.

15.Pomoc w obrocie i ochronie licencji wynalazków i znaków towarowych.

16.Poszukiwanie nowych form wdrażania postępu technicznego i wynalazczości.

17.Popieranie rozwoju gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

18.Promowanie racjonalnej gospodarki energetycznej.

19.Propagowanie społecznie użytecznego wykorzystania energetyki.

20.Upowszechnianie i ochrona praw użytkowników wyrobów i usług energetycznych.

21.Działanie na rzecz nowoczesnych systemów informatycznych i telekomunikacyjnych.

22.Doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie postępu technicznego, informatyki i energetyki.